Вработени

Проф. д-р Цветанка Бајрактарова Мишевска, др. сци
Директор
Прим. спец. др. Маја Јовановска
Раководител
Проф. д-р Јулијана Николовска sci
Раководител
Виш научен соработник д-р Благоја Даштевски
Раководител
Исни Реџепи, Спец. Др. Магистер
Раководител
спец. д-р Анета Терзиевска
Раководител
Проф. д-р Силвана Георгиева
Раководител
др.спец. Арбен Емини
Раководител
Проф. д-р Борис Величковски
Професор
Проф. д-р Оливер Димитровски
Професор
Проф. д-р Анета Атанасовска Стојановска
Професор
Проф. д-р Марина Кацарска
Професор
Проф. д-р Едвард Јанев
Професор
Проф. д-р Даниела Велеска Стефковска
Професор
Проф д-р Габриела Ќурчиева - Чучкова, др. сци
Професор
Проф. д-р Лидија Кануркова, др. сци
Професор
Проф. д-р Сашо Еленчевски
Професор
Проф. д-р Соња Апостолска, д-р сци.
Професор
Проф. д-р Лидија Поповска, д-р сци.
Професор
Проф. д-р Илијана Муратовска, д-р сци.
Професор
Проф. д-р Василка Ренџова др.сци
Професор
Проф. др. Мира Јанкуловска др.сци.
Професор
Проф. д-р Наташа Тошесвка Спасова, др. сци
Професор
Проф. д-р Билјана Џипунова, др. сци
Професор
Марина Ефтимовска Доц. Др. Сци
Доцент
Aс. д-р Весна Филиповска, м-р сци.
Асистент
доцент. д-р спец. Ирена Гавриловиќ, др. сци.
Асистент
науч.сор. д-р спец. Билјана Богдановска, др.сци
Асистент
науч.сор. д-р спец. Јасна Петровска, др. сци
Асистент
науч. сор. д-р Манева Марија, м-р сци.
Асистент
Д-р спец. Бојана Даскалова, м-р сци.
Доктор на стоматологија - специјалист
Д-р спец. Елена Петрова, dr. сци.
Доктор на стоматологија - специјалист
Д-р спец. Ајше Реџеп
Доктор на стоматологија - специјалист
Д-р спец. Маја Радева
Доктор на стоматологија - специјалист
Спец. д-р Бисера Лазаревска
Доктор на стоматологија - специјалист
Д-р спец. Медуше Бектеши Сулимани
Доктор на стоматологија - специјалист
Спец. д-р Ферија Сали
Доктор на стоматологија - специјалист
Д-р спец. Весна Трпевска, др. сци
Доктор на стоматологија - специјалист
Спец. д-р Даниела Србиноска
Доктор на стоматологија - специјалист
Д-р спец. Газменд Јусуфи, др. сци
Доктор на стоматологија - специјалист
D-r spec. Arian Daci, sci.
Доктор на стоматологија - специјалист
д-р спец. Елена Мирчева
Доктор на стоматологија - специјалист
Д-р спец. Мишел Кипровски
Доктор на стоматологија - специјалист
Д-р Вера Стојановска
Доктор на стоматологија - специјалист
Д-р спец. Димитрула Хаџи Николова
Доктор на стоматологија - специјалист
Д-р Марија Андоновска, м-р
Доктор на стоматологија - специјалист
Д-р спец. Маја Димитрова
Доктор на стоматологија - специјалист
Д-р спец. Душанка Стефановиќ
Доктор на стоматологија - специјалист
Д-р спец. Билјана Евросимовска, д-р сци.
Доктор на стоматологија - специјалист
Д-р спец Ванчо Спиров, м-р сци.
Доктор на стоматологија - специјалист
Д-р спец Мирјана Марковска Арсовска, м-р сци.
Доктор на стоматологија - специјалист
Д-р спец. Жаклина Менчева, м-р сци.
Доктор на стоматологија - специјалист
Д-р спец. Маја Ѓоровска
Доктор на стоматологија - специјалист
Д-р спец. Софијанка Герасимова Писевска
Доктор на стоматологија - специјалист
Д-р спец. Даниел Јосифов
Доктор на стоматологија - специјалист
Д-р спец. Наташа Писевска Чолакова
Доктор на стоматологија - специјалист
Прим. спец. др. Адем Алиу
Доктор на стоматологија - специјалист
Д-р спец. Ирена Стојанова
Доктор на стоматологија - специјалист
др.спец. Амела Цана
Доктор на стоматологија - специјалист
Д-р спец. Дрита Војника
Доктор на стоматологија - специјалист
Асс. Др. Светлана Гачева Цветкова sci
Доктор на стоматологија - специјалист
Д-р спец. Билјана Ѓорѓиева
Доктор на стоматологија - специјалист
Д-р Валдет Исеини
Доктор на стоматологија
Менка Марковска
Забни техничари
Славица Аврамовска
Забни техничари
Севда Мирчевска
Забни техничари
Петре Стефановски
Забни техничари
Даниела Дишлиоска
Забни техничари
Слаѓана Насковска
Забни техничари
Лујза Диневска
Забни техничари
Ѓорѓи Николовски
Забни техничари
Маргарита Тембелевска
Забни техничари
Слаѓана Пецовска
Забни техничари
Димитар Ристовски
Забни техничари
Гоце Димовски
Забни техничари
Селма Усеин
Забни техничари
Катерина Неделковска
Забни техничари
Рамадан Кадриу
Забни техничари
Арбен Шаќири
Забни техничари
Гоце Јаневски
Забни техничари
Наташа Стојановска
Забни техничари
Весна Даневска
Забни техничари
Љупчо Димовски
Забни техничари
Александар Томевски
Забни техничари
Елмедина Азизи
Забни техничари
Елеонора Петковска
Забни техничари
Оливера Тодоровска
Забни техничари
Билјана Стефановска
Забни техничари
Силвана Бундалевска
Забни техничари
Аница Змејковска
Забни техничари
Ленка Ивановска
Забни техничари
Миле Божиновски
Забни техничари
Салија Тахир
Забни техничари
Емануела Димитриевска
Забни техничари
Мира Јаневска
Забни техничари
Јордан Андоновски
Забни техничари
Златко Брњарчевик
Забни техничари
Благица Станојковска
Забни техничари
Трајче Неделковски
Забни техничари
Силвана Димовска
Забни техничари
Кадир Атулахи
Забни техничари
Гури Мелахате
Забни техничари
Ферди Салиу
Забни техничари
Благица Никиќ
Специјалист радиолошки технолог
Тања Стројманова
Специјалист радиолошки технолог
Драган Крстаиќ
Специјалист радиолошки технолог
Владимир Николовски
Специјалист радиолошки технолог
Билјана Георгиева
Специјалист радиолошки технолог
Виш научен соработник д-р Павлинка Алексова
Виш научен соработник
Д-р Љуба Симјановска
Виш научен соработник
Проф. д-р Маја Пандилова
Специјалист по болести на устата и пародонтот
Проф. д-р Снежана Пешевска
Специјалист по болести на устата и пародонтот
Д-р спец. Линдита Зендели Беџети, д-р сци.
Специјалист по болести на устата и пародонтот
Проф. д-р Мирјана Поповска
Специјалист по болести на устата и пародонтот
Проф. д-р Ќиро Ивановски
Специјалист по болести на устата и пародонтот
Проф. д-р Вера Николова Радојкова
Специјалист по болести на устата и пародонтот
Проф. д-р Стевица Ристовска
Специјалист по болести на устата и пародонтот
Проф. д-р Катерина Дирјанска
Специјалист по болести на устата и пародонтот
Проф. д-р Кристина Митиќ
Специјалист по болести на устата и пародонтот
Проф. д-р Емилија Левеска Стефановска
Специјалист по болести на устата и пародонтот
Прим. д-р Љупче Попоски
Специјалист по болести на устата и пародонтот
Прим. др. Мирјана Перковска- Бибановска, м-р сци.
Специјалист по болести на устата и пародонтот
Д-р спец. Сашка Тодоровска, д-р сци.
Специјалист по болести на устата и пародонтот
Д-р Биљана Русевска
Специјалист по болести на устата и пародонтот
Др. спец. Нада Ристеска, м-р сци.
Специјалист по пародонтологија
Д-р спец. Марија Ивановска Стојановска м-р сци.
Специјалист по пародонтологија
Д-р Ставре Трајчулески
Матичен стоматолог
Д-р Арбер Џељадини
Матичен стоматолог
Д-р Ивана Неделковска
Матичен стоматолог
Д-р Стефана Чакар Коцевски
Матичен стоматолог
Науч. сораб. д-р Наташа Ставрева sci
Специјалист по стоматолошка протетика
Д-р спец. Ариан Даци м-р
Специјалист по стоматолошка протетика
Д-р Петар Јанкуловски
Специјалист по стоматолошка протетика
Ас. д-р Сашко Богдановски
Специјалист по стоматолошка протетика
Виш науч. сор. д-р Сања Панчевска
Специјалист по стоматолошка протетика
Проф. д-р Јадранка Бундевска
Специјалист по стоматолошка протетика
Ас. д-р Анета Ангелова
Специјалист по стоматолошка протетика
Ас. д-р Соња Петкова
Специјалист по стоматолошка протетика
Ас. д-р Надица Јанева
Специјалист по стоматолошка протетика
Ас. д-р Атанас Шуков
Специјалист по стоматолошка протетика
Д-р спец. Ана Спировска, м-р
Специјалист по стоматолошка протетика
Д-р спец. Фатон Војника
Специјалист по стоматолошка протетика
Д-р спец. Будима Пејковска Шахпаска, м-р
Специјалист по стоматолошка протетика
Д-р спец. Мимоза Суљејмани
Специјалист по стоматолошка протетика
prof. д-р спец. Сашо Јовановски sci
Специјалист по стоматолошка протетика
проф.д-р спец.Емилија Бајрактарова Вељакова dr.sci
Специјалист по стоматолошка протетика
науч.сор. д-р спец. Марјан Петков др. sci
Специјалист по стоматолошка протетика
проф. д-р спец. Анета Мијоска, dr. sci
Специјалист по стоматолошка протетика
науч.сое. д-р спец Весна Јуруковска Шотаровска sci
Специјалист по стоматолошка протетика
д-р спец. Драган Петровски
Специјалист по стоматолошка протетика
д-р спец. Игор Стоев
Специјалист по стоматолошка протетика
д-р спец. Андреја Јовановски
Специјалист по стоматолошка протетика
Прим. д-р спец. Милисав Сотировиќ
Специјалист по стоматолошка протетика
Д-р спец. Ирена Фиљанска
Специјалист по стоматолошка протетика
Д-р спец. Фљорент Бафтијари м-р
Специјалист по стоматолошка протетика
Д-р спец. Борјан Наумовски, dr. sci
Специјалист по стоматолошка протетика
Проф.д-р Билјана Капушевска sci
Специјалист по стоматолошка протетика
Проф. д-р Весна Коруноска Стевковска sci
Специјалист по стоматолошка протетика
д-р спец. Ана Гиговска Арсова
Специјалист по орална хирургија
Проф. д-р Марија Пеева Петреска
Специјалист по орална хирургија
Д-р Буњамин Џафери
Специјалист по орална хирургија
Д-р спец. Бруно Николовски
Специјалист по орална хирургија
д-р спец. Осман Јусуфи
Специјалист по орална хирургија
Д-р Гордана Апостолова
Научен соработник
Проф. др. Eлизабета Ѓоргиевска др.сци.
Специјалист по детска и превентивна стоматологија
Проф. др. Марија Стевановиќ др.сци.
Специјалист по детска и превентивна стоматологија
Проф. др. Георгиев Златко др.сци.
Специјалист по детска и превентивна стоматологија
Проф. др. Ана Сотировска Ивковска др.сци.
Специјалист по детска и превентивна стоматологија
Прим. спец. др. Драгица Глигорова
Специјалист по детска и превентивна стоматологија
др.спец. Александар Кулишевски
Специјалист по детска и превентивна стоматологија
Прим. д-р спец. Шеваље Аљиљи
Специјалист по детска и превентивна стоматологија
as. dр.spec. Јасна Симоновска мр.
Специјалист по детска и превентивна стоматологија
др. спец. Оливера Саракинова др.сци.
Специјалист по детска и превентивна стоматологија
Проф. д-р Мери Павлевска др.сци.
Специјалист по детска и превентивна стоматологија
науч.сов.др.Олгица Кокочева Ивановска др.сци.
Специјалист по детска и превентивна стоматологија
Проф. др. Александар Димков др.сци.
Специјалист по детска и превентивна стоматологија
виш. науч. сов. др. Весна Амбаркова др.сци.
Специјалист по детска и превентивна стоматологија
виш. науч.сор.др. Ефка Жабокова Билбилова др.сци
Специјалист по детска и превентивна стоматологија
ас. др. Христо Петановски мр.сци.
Специјалист по детска и превентивна стоматологија
Др. Елена Радеска
Специјалист по детска и превентивна стоматологија