Контакт информации

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТОМАТОЛОШКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР Св. Пантелејмон
Мајка Тереза 17
1000 Скопје
Р. Северна Македонија


Централа
тел.: 02/3299 000
e-mail: contact@univdentalclinic.org.mk

Специјална телефонска линија за закажувањење на прегледи
тел.: 02/ 3299 000
e-mail: info@univdentalclinic.org.mk


Директор
тел.: 02/3299 024

Клиника за детска и превентивна стоматологија
тел.: 02/3299 005

Оддел за анестезија и реанимација
тел.: 02/3299 005

Клиника за ортодонција
тел.: 02/3299 011

Клиника за фиксна стоматолошка протетика
тел.: 02/3299 017

Клиника за мобилна стоматолошка протетика
тел.: 02/3299 026

Клиника за болести на устата и пародонтот
тел.: 02/3299 041

Клиника за болести на забите и ендодонтот
тел.: 02/3299 032

Клиника за орална хирургија со имплантологија
тел.: 02/3299 034

Рендген оддел
тел.: 02/3299 047

Дежурна служба
тел.: 02/3299 000